مقالات

 

 

ردیف

عنوان مقاله

پدیدآورندگان

نشریه

دریافت فایل

1

ااقتصاد مقاومتی و ملزومات آن(با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبري)

سید حسین میر معزی


فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دوازدهم، شماره 47، پاییز1391

2

اقتصاد مقاومتی؛ چیستی، چرایی، مبانی، مؤلفه ها، اهداف و راهبردها(در کلام مقام معظم رهبري )

محمود اصغری

پژوهشهاي اجتماعی اسلامی، سال بیست و یکم، شمارة اول پیاپی(104) ، بهار1394

3

الگوی کارایی تخصیصی و انطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)

اله مراد سیف، روزبه کمالی

فصلنامه آفاق امنیت شماره بیست و پنجم – زمستان1393

4

بررسی و تبیین مؤلفه هاي مدیریت راهبردي دانشگاه اسلامی مبتنی بر الگوي اقتصاد مقاومتی

سید کمال واعظی

محمد وفایی

فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی  سال 4- شماره1- بهار 1394

5

بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی

دکتر سید عبدالرضا حسینی،دکتر عطاالله رفیعی آتانی، سید محمد حسین حسینی

فصلنامه قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

شمار10- پاییز و زمستان 1393

6

بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش

یوسف محمدی مقدم

حسین ذوالفقاری

میثم علی پور

پریسا رسولیان

مرکز پژوهش‌های صداو سیما

7

تربیت دینی و تأثیر آن بر اقتصاد مقاومتی

محمود اصغری

فصلنامه پژوهش‌هاي اجتماعی اسلامی،سال چهارم –(پیاپی99)-زمستان1392

8

دیپلماسی اقتصادی، راهبرد مقابله با تحریم‌های اقتصادی در منظومه اقتصاد مقاومتی

مصطفی سمیعی نسب

فصلنامه آفاق امنیت شماره بیست و پنجم – زمستان1393

9

قراردادهای نفتی ازمنظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی

مسعود درخشان

پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی

10

تحلیل پیکره بنیاد گفتمان سیاست اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری

سامان سامنی، دکتر شهرام مدرس خیابانی

فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و دوم، شماره 2(پیاپی 82)، تابستان 1394، 121-107

11

مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی

سید محمدرضا امیری طهرانی‌زاده

دوفصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، س 12، ش 23، بهار و تابستان 1394، صفحات 51-33

12

مقایسه گفتمان‌های مصرف با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

ابوالفضل ذوالفقاری

ابوالفضل احمدی

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 61، زمستان 1392

13

نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی

داوود دانش جعفری

 سمانه کریمی

فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، سال دوم، شماره هشتم،  زمستان1394، صفحات 35-1

14

نقش رسانه ها درنهادينه سازي اقتصاد مقاومتي

مجيد ملكان

زهره جواديه

رسانه، سال بيست و پنجم، شمارة 2

15

رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی؛ تلاشی در جهت نگاه اسلامی به گذارِ سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

فرهاد رهبر

امیرعلی سیف الدین میرحسین رهبر

فصلنامه علمی- پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، س 19، ش 78، بهار 1393، صفحات 135-161

16

اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اسلام (مفهوم، اصول و سیاست‌ها)

یعقوب جمالی، علی جابری

فصلنامه معرفت شماره213

شهریور1394

17

موضوع علم اقتصاد اسلامي

سیدحسین میرمعزي

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامی، سال هفتم ، شماره 28،  زمستان 1386

18

الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)

اله مراد سیف

فصلنامه آفاق امنیت شماره شانزدهم پاییز1391

19

اقتصاد مقاومتی؛ نماد مدیریت جهادی در اقتصاد سیاسی ایران

سید مرتضی هزاوئی

علی زیرکی حیدری

فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی، سال یازدهم، تابستان 1393، شماره 37، صفحات 26-9

20

اقتصاد مقاومتی و رابطۀ آن با ارزشها و هنجارهاي اقتصادي  اجتماعی(با رویکردآسیب‌شناسانه به نگاه ارزشی و هنجاري به مصرف‌گرایی)

محمود اصغري

پژوهشهاي اجتماعی اسلامی، سال بیست و دوم، شمارة اول پیاپی(108)، بهار 1395

21

مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی

منذر قحف

سیدحسین میرمعزي

فصلنامه اقتصاد اسلامی

22

بررسی ابعاد و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌ حضرت آیت اله خامنه‌ای

محمد‌صادق تراب‌زاده جهرمی سید علیرضا سجادیه

مصطفی سمیعی نسب

فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، بهار 1392، شماره 32، صفحات 46-31

23

بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی

محمد حسن کامفیروزی

علی بنیادی نائینی

سیده اشرف موسوی لقمان

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامی، سال سیزدهم ، شماره 52،  زمستان 1392

24

اثر صداقت در بازارهاي مالی بر متغیرهاي اقتصادي

زهرا نصراللهی

علی شفیعی

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامی، سال شانزدهم ، شماره 61،  بهار 1395

25

برآورد اثر سرمایه دینی روي مصرف کالاها و خدمات ضروري و تجملی درجامعه شهري ایران

مرتضی عزتی

شیوا قربانزاده

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامی، سال شانزدهم ، شماره 61،  بهار 1395

26

تبيين عامل هاي پركننده شكاف بين نظر و عمل در رفتار اقتصادي خانواده مسلمان

وحيد ارشدي

علي اكبر ناجي ميداني

مصطفي سليمي فر

بهروز مهرام

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامی، سال پانزدهم ، شماره 60،  بهار 1394

27

تجزیه و تحلیل مفاهیم اخلاقی اسلامی ناسازگار با چارچوب اقتصاد متعارف و کارکردهاي اقتصادي آنها

علی معصومی نیا

ناصر یارمحمدیان

فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره اول، پیاپی نهم، پاییز و زمستان 1392

28

تعامل علم اقتصاد و مکتب اقتصاد اسلامى

سيد کاظم صدر

فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش‌هاي اقتصادي سال اول  شماره پنجم و ششم پاييز و زمستان ١٣٨١

29

بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی

سعید فراهانی فرد

محسن کشاورز

دو فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هفتم،  شماره اول ، پیاپی 13، پاییز و زمستان 1393، صص 30-7

30

خانواده و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

محمود اصغري

پژوهش‌هاي اجتماعی اسلامی، سال بیستم، شمارة سوم (پیاپی 109)، پاییز 1393

31

درآمدي بر چیستی، قلمرو، و چشم اندازهاي فلسفۀ اقتصاد اسلامی

محمدجواد توکلی

فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره اول، پیاپی سوم، پاییز و زمستان 1389 ، صفحه92-65

32

عقلانيت در اقتصاد اسلامى

دکتر يدا... دادگر

دکتر مرتضى عزتى

فصلنامه پژوهش‌هاى اقتصادى  شماره ٩و ١٠  پاييز و زمستان ١٣٨٢

33

امکان بهره‌گیري از آثار تمدن اسلامی در طراحی و تدوین الگوي اسلامی  ایرانی فرهنگ اقتصادي

مهدي طغیان

محمدهادي زاهدي وفا

فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال سوم، شماره دوم، پیاپی ششم، بهار و تابستان 1391 ، صفحه76-55

34

فلسفۀ اقتصاد اسلامی:وجوه معناداري، شیوه‌هاي تکوین، رسالت و مسائل پیش رو

وحید مقدم

فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره اول، پیاپی سوم، پاییز و زمستان 1389 ، صفحه 149

35

بازخوانی مجدد ماهیت «اقتصاد اسلامی»

عطاالله رفیعی آتانی

فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال سوم، شماره اول، پیاپی پنجم، پاییز و زمستان 1390 ، صفحه 196-171

36

مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی

سجاد سیفلو

فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره دوم، پياپي ۱۰ ، بهار و تابستان ۱۳۹۳ ، ص 151-173

37

درآمدي بر مفهوم «عدالت اقتصادي» و شاخص‌هاي آن

سیدمحمدکاظم رجایی

سیدمهدي معلّمی

فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره دوم، پیاپی چهارم، بهار و تابستان 1390 ، صفحه 5

38

موانع تحقق اقتصاد مقاومتی

محمد حسین پژوهنده

پژوهش‌هاي اجتماعی اسلامی، سال بیست و یکم، شمارة سوم پیاپی( 106)، پاییز 1394

39

مولفه‌های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم

غلامرضا مصباحی مقدم

مهدی رعایایی

مهدی همتیان

دو فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اقتصاد اسلامی سال ششم، شماره اول، پیاپی 11- پاییز و زمستان 1392، صص 61-90

40

نظام اقتصاد اسلامي الگويي کامل برای اقتصاد مقاومتی

علی اسدی

فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان ، سال دوم، شماره پنجم، بهار1393،  صفحات39-25

41

نقش ایمان در تحقق همدلی دولت و ملت و تأثیر آن بر اقتصاد مقاومتی

محمود اصغري

پژوهشهاي اجتماعی اسلامی، سال بیست و دوم، شمارة دوم (پیاپی 109)، تابستان 1395

42

نقش دولت اسلامی در تحقق استقلال اقتصادی در سه دهه اخیر

محمد علی متفکر آزاد

سید کمال صادقی

احمد اسدزاده

حبیب آقاجانی

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامی، سال سیزدهم ، شماره 51،  پاییز1392

43

نقش مردم در پیشرفت‌های اقتصادی در اندیشه‌های مقام معظم رهبری

محمد‌علی شفیعا

سیده اشرف موسوی لقمان

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامی، سال سیزدهم ، شماره 51،  پاییز1392